ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа

Индикаторите за популационни тенденции, какъвто е Индексът на обикновените видове птици, осигуряват реална основа за оценка на степента на загуба на биологично разнообразие. Общата тенденция за периода 2005 – 2017 г. за общо 50 вида, съставляващи индикатора е за увеличение на числеността с 11%. Това се дължи изцяло на положителните тенденции при горските видове и птиците от други типове местообитания. Запазва се обаче силно неблагоприятната тенденция на видовете, обитаващи местообитания, които под някаква форма са повлияни от селскостопанските политики и практики. Намаляването на индекса за състоянието на популациите на птиците е признак за влошеното състояние на тези видове и средата, която обитават.

В изпълнение на изискванията на  „Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020“, в рамките на Европейският съюз, включително в България, са изпълнени редица дейности за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги.

През 2017 г. Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB - ICC) одобри обявяването на 4-ри български биосферни резервата - „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ в съответствие с изискванията и принципите на Севилската стратегия.

През 2017 г., в рамките на 41-та си сесия,  Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО взе решение 41 COM 8B.7, с което одобри разширението на серийния обект на световното наследство, който вече носи името „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ и включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави. България участва в номинацията с най-представителните букови гори в 9-те резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ - „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“, които вече са в списъка на ЮНЕСКО.

 

Настоящият доклад представя седем индикатора, съдържащи информация за биологичното разнообразие на България, като три от тях съответстват на ключови индикатори на европейско ниво от т. нар. набор SEBI 2010.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ЗИМУВАЩИТЕ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА НА ДИВАТА КОЗА (RUPICAPRA RUPICAPRA) ЗА ПЕРИОДА 2009-2017 г.

ОЦЕНКА НА ЧИСЛЕНОСТТА НА КАФЯВАТА МЕЧКА (URSUS ARCTOS) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2017 г.

 

Политики и мерки по опазване на биологичното разнообразие и НЕМ

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС