ExEA MoEW EEA

Лични средства

Екосистеми и екосистемни услуги

 

Подобряване на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)” 

 

 

Същност - екосистемата като понятие е въведена през 1935 г. от английския еколог и ботаник Артър Тенсли. Той определя екосистемата, като цялостна система, включваща не само комплекси от организми, но и целия комплекс от физически фактори, формиращи това, което се нарича околна среда. 

Екосистемата е елементарна, градивна, пространствена и функционална структурна единица в екологията, която включва биотична компонента – съвкупността от всички живи организми, наричани биоценоза, абиотична компонента - неживата част от тяхната среда, наречена биотоп и всички разнообразни взаимодействия между тях, в които се осъществява кръговрат на веществата и чрез потока на енергия се създава определена биотична структура. Връзката на биоценозата с биотопа има веществено-енергетичен характер. Енергията и веществата са градивните фактори за съществуването и устойчивото развитие на екосистемите. Екосистемата включва всичко необходимо за подържането на живота в пределите на определено 

Класификация на екосистемите и екосистемните услуги
В зависимост от средата екосистемите се разделят на водни и сухоземни (ниво 1).
Водните екосистеми според съдържанието на соли се делят на солени и сладководни екосистеми. Сладководните се делят на ручейни и речни, езерни и блатни. Солените на морски и океански.
Сухоземните екосистеми се разделят на горски, тревни, пустинни, степни и др.
Според своя произход екосистемите се делят на естествени и изкуствени. Изкуствените се разделят на градски, промишлени, земеделски и др.
 

Екосистемните услуги са условия и процеси, чрез които природните екосистеми и организми които ги съставят, поддържат и запълват своя живот. Тези услуги запазват биоразнообразието и производството на екосистемни стоки. Екосистемните стоки и услуги са ползите, които човек извлича директно или индиректно от екосистемните функции.

Екосистемните услуги са обобщени в 4 групи:

Материални услуги - отнасят се до продукцията, добивана от екосистемите и директно използвана в производството или за лична консумация от хората (всички стоки, които ни доставя природата)
Регулиращи услуги - свързани с капацитета на екосистемите да регулират важни природни процеси и животоподдържащи системи чрез биогеохимични и биосферни цикли. Регулиращите услуги са с пряко или косвено въздействие (пречистване на водата, третиране на отпадъци и др.)
Културни услуги - нематериални ползи, които хората извличат от екосистемите под формата на наслада от красивата природа
Подържащи услуги - създават условията, необходими за предоставяне на всички други екосистеми и услуги. Те се различават от всички други услуги по това, че тяхното действие върху хората е косвено или много бавно (кръговрата на хранителни вещества, на вода, почвообразуване)

Типологията на екосистемите в България, картирането и оценката на състоянието им , както и на екосистемните им услуги, се основават на Национална методика за оценка и картиране на екосистемите и екосистемните услуги, предоставяни от тях. Тя е разработена в рамките kа проект „Методична подкрепа за картиране на екосистемни услуги и биофизична оценка „(MetEcoSMap).

Като резултат, за България са определени следните 9 типа екосистеми (ниво 2):

Екосистеми и екосистемни услуги в България

 

Мониторинг на екосистемите и екосистемните услуги

  

Карта на основни типове екосистеми в България


 

 

radoradoCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС