ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2010 г. (издание 2012 г.)

Лични средства

Защитни функции на горите

 

Ключов въпрос

Каква е ролята на защитните функции на горите?

Kлючови послания

state-good.jpgЗа периода от 1960 г. до 2010 г., площта на горите със специално предназначение (в.т.ч. защитни гори, рекреационни и гори в защитени територии) нараства от 10,3% на 38,3% от общата площ на горските територии.

state-bad.jpgОт 1995 г. се наблюдава тенденция към намаляване на общата площ на защитните гори, причина за което е голямото редуциране на ловностопанските територии, на горите на други ведомства и направената преоценка на техните функции във връзка с прилагането на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за горите (ЗГ).

 

Защитни гори

(индикатор 5.1 - Пан-Европейски количествени индикатори за устойчиво управление на горите)

Дефиниция на индикатора

Площта на горските и други залесени земи, определени за предотвратяване на ерозия на почвата, за опазване на водните ресурси или да поддържа други екосистемни функции.

 

Оценка на индикатора

Обособяването на две основни групи гори – със стопански и специални функции е направено през петдесетте години на миналия век. За периода от 1960 до 2010 г., площта на горите със специално предназначение (в.т.ч. защитни гори, рекреационни и гори в защитени територии) нараства от 10,3% на 38,3% от общата площ на горските територии (табл. 5). Според данни на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за 2010 г., общата площ на защитните, рекреационните и други защитни гори е 1 583 583 hа, което представлява 23,6% общата площ на горските територии в България. В сравнение с 1995 г. общата площ на защитните гори е намаляла с 42 152 hа. Намаляла е площта на водоохранните гори – с 37 214 hа и на противоерозионните гори с 14 829 hа, в резултат на включването на част от тях в границите на територии обявени за природни паркове. Площта на мелиоративните гори е увеличена с 9 891hа (табл. 6).

 

Табл. 5. Разпределение и изменение на общата площ на горите и земите от горския фонд по категории гори, 1960-2010 г.

 

Показатели

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2010

Обща площ, hа

 

3 635 093

 

3 603 933

 

3 743 123

 

3 772 493

 

3 907 070

 

4 076 464

 

4 138 147

Изменение, % спрямо 1960

 

100

 

99,1

 

103,0

 

103,8

 

107,5

 

112,1

 

113,8

Залесена площ, hа

 

3 189 741

 

3 066 594

 

3 199 936

 

3 236 758

 

3 391 336

 

3 674 320

 

3 761 299

Изменение, % спрямо 1960

 

100

 

96,1

 

100,3

 

101,5

 

106,3

 

115,2

 

117,9

Гори със спец. предназначение, %

 

10,3

 

15,6

 

25,9

 

30,9

 

34,2

 

31,9

 

38,3

Защитни, рекреационни и др. защитни гори, hа

 

-

 

 

523 191

 

898 076

 

1 012 966

 

1 039 647

 

963 871

 

920 247

 

Дял, %

 

 

-

 

14,5

 

24,0

 

26,9

 

26,8

 

23,6

 

22,2

Източник: ИАГ

Табл. 6. Разпределение на общата площ на защитните гори, 1995-2010 г.

Категории гори

2010 г.

2005 г.

2000 г.

1995 г.

Обща площ, хектари

Защитни гори:

518 667

546 111

540 866

560 819

  1. Водоохранни гори

246 650

248 943

245 452

283 864

  1. Противоерозионни гори

225 542

251 391

252 537

240 371

  1. Мелиоративни гори

46 475

45 777

42 877

36 584

Рекреационни:

240 626

262 531

247 611

241 005

Източник: ИАГ

 

На фиг.13 е представено площното разпределение на горите и земите от горския фонд по категории защитни гори през 2010 г.

 

Състояние в Европа  

По данни от 39 страни в Европа, обхващащи периода 2000 – 2010 г. се наблюдава слабо увеличаване на площта на защитните гори. Годишното ниво на изменение през този период е около 0,6%, като най-високо е в района на Югоизточна Европа (4%). В останалите райони степента на промяна варира от 0,4 до 3%. Данните за 2010 г. показват че около 120 000 (1000 hа.), което представлява около 11% от общата горска площ са определени като гори за защита срещу ерозия, водоохранни гори или гори с други екологични функции. Процентното разпределение на защитните гори в Европа варира между отделните страни в обхват от 0 до 80% (фиг.14). Най-висок е процентът на гори със защитни и други екологочни функции в Италия (83%) и над 35% той е в Норвегия, Германия и Румъния.

 

Фиг. 13. Процентно разпределение на горите и земите от горския фонд по категории гори, 2010

forest3_html_3543a78f.gif

Източник: ИАГ

 

Фиг. 14. Гори и други земи от горския фонд, с фуннкции за опазване на почвата и водите или с други екосистемни функции в %, 2010 г.

forest3_html_m244775f8.gif

Източник: Докладът на UN, UNECE и FAO, State of Europes Forests, 2011

Източници на информация:

  • Изпълнителна агенция по горите, МЗХ

  • UN, UNECE и FAO, State of Europes Forests, 2011 Report

Мерки за поддържане и подобряване на защитните функции на горите, повишаване на защитата на горите и опазването на биоразнообразието в горските местообитания

 

През 2010 г. основните мерки за ограничаване на ерозията и други процеси на деградация на почвите са насочени в следните направления:

  • провеждане на противоерозионни залесявания в унищожени от пожари и други природни бедствия гори и по бреговете на водни течения – 7025 декара;

  • извършване на лесовъдски дейности за ограничаване на горските пожари;

  • регулиране пашата на домашни животни във възобновителни участъци, горски култури и противоерозионни гори;

  • прилагане на терасиране и други противоерозионни технологии за почвоподготовка при залесяване на стръмни горски терени;

  • подпомагане на възобновяването чрез изсичане на подлеса в изредени насаждения.Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в БългарияПрофил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС