ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Дейности и резултати

Описание на основните дейности и очакваните резултати залегнали в проекта.

Основни дейности


Дейност 1: Управление на проекта - гарантира добро управление чрез създаване на екип за управление, състоящ се от служители на бенефициента на БФП и външни консултанти.

Управлението на проекта ще се осъществява според Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, одобрени за финансиране по ОПОС (Заповед № РД789/29.10.2008г.), както и според вътрешни правила за изпълнение на проекта, одобрени със заповед на Изп.директор (ИД) на ИАОС. Управлението на проекта предвижда дейности по:

І. Сформиране на екип на проекта

1. Определяне на членове на ЕУП - служители на бенефициента
Избор на ръководител на проекта (служител на бенефициента) - веднага след сключване на договора за БФП.
Определяне на експерти, представители на бенефициента, членове на ЕУП: административен сътрудник и съхранение на документация по проекта,  експерт - юрист, финансови експерти (2 бр.), експерт - мониторинг и докладване, експерт - информация и публичност, експерт-нередности. Всички служители на бенефициента се определят със Заповед на ИД на ИАОС.

2. Избор на координатор на проекта (външен експерт);

Изборът се извършва по ред и начин, определен от ЗОП. Процедурата стартира до 1 месец от определяне на РП.

3. Избор на външните консултанти, членове на ЕУП.

Изборът се извършва по ред и начин, определен от ЗОП. Процедурата стартира до 1 месец от определяне на РП. Документацията за избор на изпълнители (външни консултанти за членове на ЕУП) по ЗОП се подготвя от експерт - юрист (служител на бенефициента) в рамките до 1-вия /  2-рия месец. След извършване на предварителен контрол от МЗ по ОПОС процедурата ще бъде обявена (Решение за обявление) като се очаква в рамките до 6-тия месец да бъдат сключени договорите с избраните изпълнители.

ІІ. Сформиране на Експертна група

Експертната група се сформира с основните задачи да подготви Техническите задания за провеждане на процедурите за избор на изпълнители (дейност 2) и да осигури контрол качеството на данните по време на изпълнение на дейностите 3 и 5. Експертната група се състои от вътрешни експерти и служители на бенефициента. Определянето на вътрешните експерти се извършва със Заповед на ИД на ИАОС, а на външните - по ред и начин, определен от ЗОП. Процедурата стартира до 1 седмица от определяне на РП.

ІІІ. Сформиране на Екипи за теренни проверки

Екипите за теренни проверки се сформират като част от дейности 3 и 5 чрез сключване на договори с РИОСВ, Националните паркове (НП), Природноте паркове (ПП). Договорите се сключват до месец след избор на изпълнители на дейности 3 и 5.

ІV. Сформиране на комисиии - по разглеждане, оценка и приемане на изпълнението

Комисиите се сформират със заповед на ИД на ИАОС, в срок до 2 седмици преди дата на всяко едно заседание.

V. Организиране работата на екипа и офиса на проекта

 1. Разработване на вътрешни правила за работа, честота на срещи, контрол и т.н.;
 2. Определяне на офис за проекта в сградата на бенефициента, правила за достъп до офиса и т.н.;
 3. Закупуване на консумативи и материали за функциониране на офиса. Доставката на консумативи и материали ще се извърши чрез директно договаряне, тъй като индикативната им стойност не надвиши праговете по НВМОП.

Изпълнението на т.1-2 се извършва в срок до 1 месец от определянето на РП, а доставката по т.3 до 5-тия месец от определянето на РП. Всички служители на бенефициента се определят със Заповед на ИД на ИАОС.

2. Избор на координатор на проекта (външен експерт);

Изборът се извършва по ред и начин, определен от ЗОП. Процедурата стартира до 1 месец от определяне на РП.

3. Избор на външните консултанти, членове на ЕУП.

Изборът се извършва по ред и начин, определен от ЗОП. Процедурата стартира до 1 месец от определяне на РП. Документацията за избор на изпълнители (външни консултанти за членове на ЕУП) по ЗОП ще бъде подготвена от експерт - юрист (служител на бенефициента) в рамките до 1-вия / 2-рия месец. След извършване на предварителен контрол от МЗ по ОПОС процедурата ще бъде обявена като се очаква в рамките до 6-тия месец да бъдат сключени договорите с избраните изпълнители.

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Доставка на техническо оборудване

Осигурява се необходимото техническо оборудване за изпълнение на проекта и се избират изпълнители за основните дейности по прозрачен и конкурентен подход.

Изпълнението на тази дейност обхваща 3 етапа:

 • 1- ви етап- доставка на оборудване по приложен списък;
 • 2- ри етап- след разработване на методики, като част от дейности 3,4,5;
 • 3- ти етап- при пилотното прилагане на методиките на терен;


  2. Избор на изпълнител по дейност 3;

  3. Избор на изпълнител по дейност 4;

  4. Избор на изпълнител по дейност 5;

  5. Избор на изпълнител по дейност 6;

  6. Избор на изпълнител по дейност 8.

  Процедурите се подготвят и провеждат съгласно Вътрешните правила за организиране и провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки, утвърдени със Заповед № 91/20.04.2011 г. на ИД на ИАОС и стриктно спазване изискванията на ЗОП и МЗ на ОПОС. Експертът – юрист и експертът - обществени поръчки подготвят тръжната документация, под ръководството на ръководителя и координатора на проекта. Предварителното обявяване на поръчките се прави до 1 седмица от сключването на договора за БФП (вътрешния експерт - юрист). Тръжната документация се подготвя не по- късно от 1 месец от сключването на договора с експерта – обществени поръчки.

  ІІ. Сключване на договори с избраните изпълнители

  ІІІ. Доставка на техническото оборудване (т.1)

  Дейност 3: Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби

  Видовете са групирани и са дадени в приложения от 1 до 5 (Индикативни списъци). Ще се наблюдават видове, които са обект на НСМБР. В списъците са включени САМО видове и местата за тяхното наблюдение, които не са предмет на други проучвания, вкл. и по ОПОС. В зони по Натура 2000 ще се наблюдават видове, които не са от приложения 2 на ЗБР (т.е. видове от Списъка на НСМБР,  част от които са от приложение 3 на ЗБР), а извън зоните ще наблюдават   видове от приложение 2 на ЗБР и видове от Списъка на НСМБР.

  Групите са:1) безгръбначни животни, 2) риби, 3) земноводни и влечуги,                                   4) бозайници (без китоподобни), 5) висши растения, мъхове и гъби.

  Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител, който се избира по ред и начин, определен от ЗОП. Обществената поръчка се обявява в 5 позиции (теренните проучвания са обособени в позиции за всяка една биологична група). Това се налага поради специфичния характер на всяка една от биологичните групи. Избира се изпълнител за  всяка една от биологичните групи.

  В рамките на тази дейност е предвидено разработването на методики и определяне на места за теренни наблюдения, провеждането на обучение на избраните екипи за теренна работа за всяка една от биологичните групи,определяне и прецизиране на местата за теренните проучвания.

  Теренните проучвания включват прилагане на утвърдените към НСМБР схеми за мониторинг на видовете.Методиките за наблюдение съдържат показатели не само за видовете, но и за техните местообитания. По време на теренната работа местата за наблюдение се описват с географски координати като точка, линия и / или полигон. Теренните проучвания се извършват в 2 полеви сезона за календарна година. За видовете, за които се разработват методики в рамките на този проект, 1-та година се приема за апробация на методиката, а втората - за реално набиране на данни.

  Методиките включват показатели както за състоянието на вида, така и за състоянието на неговото местообитание. Съгласно план - графикът на проекта това означава  1 полеви сезон за 2012, 2 полеви сезона за 2013 и 1 полеви сезон за 2014. Всички попълнени полеви формуляри от наблюденията се въвеждат в базата данни към НСМБР.

  Предвижда се статистически и пространствен анализ на събраните данни както и определяне на състоянието на вида на национално ниво, чрез използването и на генетични методи за установяване състоянието на видовете.

  При установени трудности за практическо прилагане на методиките за наблюдение, следва да бъде направено предложение за промяна и актуализация на съответната методика.

  Задължение на изпълнителя е да предвиди и включи механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните.

  Дейност 4: Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис);

  Целта на дейността е да се разработят и внедрят генетични методи за установяване състоянието на избрани видове. Генетичният анализ е третото ниво на мониторинг на биологичното разнообразие, което може да даде точна информация за процеси на популационно и вътре популационно ниво на видове с ниска численост, фрагментирани популации или видове със скрит начин на живот.

  Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител, който се избира по реда на ЗОП.

  І. Предварителен преглед и избор на методики (с приложен характер) за ДНК- анализ на едри хищници (кафява мечка, вълк, дива котка и рис) по вид, пол и индивид, подходящи за целите на НСМБР и техническото оборудване на „Лаборатория биологичен мониторинг” в ИАОС. Методики се разработват за всеки вид с цел установяване на видово специфични, полови и индивидуални генетични ДНК маркери. Съдържат: пробонабиране на образци за изследване (вкл. и теренни протоколи), транспортиране, съхранение/консервиране, изпитване и обработка на данните, методология за изготвяне на оценка на състоянието на вида.

  1. Пробонабиране на образци - мин. по 50 проби за всеки вид, подходящ период за полева работа: по време на размножителния период на съответния вид;

  2. Изпитване на събраните образци- в лабораторията на избрания изпълнител;

  3. Обработка на данните- оценка и интерпретация;

  4. Обучение:

  - на експерти от РИОСВ, ПП, НП за събиране на образци за анализ;

  - на експерти от лабораторията на ИАОС за изпитване на образците;

  - на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП, НП за обработка на данните и изготвяне на оценка на състоянието на вида.

  ІІ. Апробация на избраните методики (практическо изпитване на образци в лабораторни условия)

  1. Пробонабиране на образци- мин. по 50 проби за всеки вид, подходящ период за полева работа: по време на размножителния период на съответния вид;

  2. Изпитване на събраните образци- в лабораторията на избрания изпълнител;

  3. Обработка на данните- оценка и интерпретация;

  4. Обучение:

  - на експерти от РИОСВ, ПП, НП за събиране на образци за анализ;

  - на експерти от лабораторията на ИАОС за изпитване на образците;

  - на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП, НП за обработка на данните и изготвяне на оценка на състоянието на вида.

  ІІІ. Внедряване на генетични методи за изпитване в ИАОС лабораторията

  1. Пробонабиране за внедряването в ИАОС (минимум по 20 образци от всеки вид. Пробонабирането може да се извърши едновременно с пробонабиране на образците за апробация на методиките и се съхранява в подходящи условия);

  2. Внедряване на точни методи за видово, индивидово и полово определяне;

  Изпитване на събраните образци в лабораторията на ИАОС по определени генетични маркери. Изготвяне на протоколи от изпитването в съответствие със СК

  3. Обработка и интерпретация на данните.

  ІV. Разработка на регистър на популациите на генетично ниво.

  Регистърът представлява структурирана Базата данни, в която се включва информацията за приложените генетични методи за всеки вид, пол и индивид.

  Дейност 5: Теренни проучвания за разпространение и численост на гнездящи видове птици в България

  Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител, който се избира по реда на ЗОП.

  Гнездящите птици се групират в 3 групи, в зависимост от тяхното разпространение и биология (Приложение 6: широко разпространени видове птици, видове обитаващи типични местообитания, редки видове птици и видове с ограничено  разпространение).

  І. Подготвителна работа

  1. Разписване на методики за наблюдение за всяка една от 3-те групи, съгласно изискванията на Наредба №2 за провеждане на мониторинг на БР, използвайки принципи и подходи, описани в доклади и проучвания. Определяне на видовете и местата за наблюдение;

  2. Обучение на ръководителите на екипи и членовете на екипите за прилагане на методиките;

  3. Прецизиране на места за наблюдение - определят се територии и площ (места, типове природни местообитания, урбанизирани, земеделски и природни територии) на национално ниво, като реални и потенциални места за гнездене на видовете птици – в зависимост от предварителни проучвания, ГИС моделиране, ортофото и теренни проучвания. Спазват се следните изисквания:

  • Широко разпространени видове птици – това са видове обитаващи минимум 200 квадратни километра на територията на България (20 квадрата 10 х 10 км за всеки вид) обхващащи различни типове природни местообитания от 10 метранадморска височина до 2000 – 2500 метра надморска височина. Типове природни местообитания- Природни, урбанизирани и земеделски райони.
  • Видове обитаващи типични местообитания: посещения на терен на най представителните територии, според тяхната биология и изисквания към природните местообитания - минимум 10 квадрата 10 х 10 км.
  • Редки видове птици и видове с ограничено разпространение – проучване на видовете в известните към момента находища – описание на местообитанията, откриване и доказване на гнездене и преброяване на двойките.


  ІI. Теренни наблюдения -предвиждат:

  • Картиране на местата за теренни проучвания;
  • Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките.

  Теренните проучвания се извършват в 2 полеви сезона за календарна година. За всяка група гнездящи птици, избраните квадрати 10 х 10 км. се посещават два пъти годишно – в началото и в края на гнездовия период. За всяко наблюдение се попълва полевия формуляр, неразделна част от методиката.

  III. Камарална работа предвижда:

  • Включване на данните в информационната система за БР - въвежда се информацията от полевите формуляри
  • Статистически и пространствен анализ на събраните данни, вкл. и екстраполация
  • Оценка на състоянието на вида на национално ниво

  Предлага се комплексен показател със съответната скала за оценка на състоянието на вида (по аналогия на БПС).

  • Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии.

  ІV. Оценка и контрол на данните

  Задължение на изпълнителя е да предвиди и включи механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните. Целият процес по осигуряване на контрол качеството на данните е три-степенен:

  • 1-во ниво- извършва се от изпълнителя
  • 2-ро ниво- извършва се от Екипи за теренни проверки на място. За целта възложителя сключва договори с РИОСВ, ПП и НП за извършване на теренни проверки на място
  • 3- то ниво- извършва се от Експертна група

  V. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП - за постигане на устойчиви резултати и самостоятелно продължаване на дейностите след приключване на проекта.

  Дейност 6: Теренни проучвания за разпространение и численост на китоподобни

  Дейността има за цел да събере информация за видове и морски местообитания в Черно море, която към момента е  определена от ЕК като незадоволителна информация. Липсата й не позволява да се набележат конкретни дейности за ограничаване на заплахите върху тях.

  Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител, който се избира по реда на ЗОП. Дейността предвижда:

  І.Определяне и картиране на разпределение, численност и плътност на популациите на китоподобните

  • Предварителен преглед и избор на методология за теренни изследвания- комбиниран подход/ визуални (използване на авиационна техника и изследователски кораб) и акустични методи;
  • Апробация на избраната методологията, включва и обучение на екипите;
  • Теренни наблюдения (през 2-рия полеви сезон);
  • Обработка, анализи, оценка чрез използване на статистически програми и ГИС- методи.

  ІІ. Определяне и картиране на територии, значими за опазването на популациите на китоподобните

  • Предварителен преглед и избор на методология за теренни изследвания;
  • Апробация на избраната методологията, включва и обучение на екипите;
  • Теренни наблюдения (през 2-рия полеви сезон);
  • Обработка, анализи, оценка чрез използване на статистически програми и ГИС- методи.

  ІІІ. Оценка на въздействието на факторите на околната среда (антропогенни и природни фактори), върху популацията на китоподобните

  • Предварителен анализ и оценка за фактори на околната среда, влияещи върху състоянието на популацията и численост на китоподобните. Резултатът от тази дейност се използва за прецизиране на резултатите от т. І и ІІ;
  • Анализ на връзките между факторите на околната среда и разпространението, плътността, миграциите и поведението на китоподобните. Отчитане на трофичните взаимодействия и поведението във връзка с храненето, отглеждането на малките;
  • Анализ на антропогенните фактори;
  • Анализ и оценка (качествена оценка) на факторите на смъртност.

  ІV. Оценка на природозащитното състояние на китоподобните с нужната детайлност в българската ИИЗ на Черно море. Предложение за определяне на зони за защита.

  • Разработка на хабитатен модел на разпределение, численост, плътност и миграция на популациите на видовете и стадата китоподобни в българската ИИЗ и основните местообитания, фактори и заплахи;
  • Апробиране на пространствен екосистемен модел (Ecospace) за анализ и оценка на взаимовръзките между китоподобните с трофичните фактори (стада риба) и риболов. Сценарии за защитени зони и степен на защита и ефектите от управлението на защитените зони върху екосистемата;
  • Оценка на природозащитното състояние на китоподобните (на база теренните изследвания и моделни анализи) и картиране на критични местообитания (подходящи или типични) за китоподобните – зони на хранене, отглеждане на малките, миграционни пътища (използвайки данните от теренните проучвания ).

  V. Предложение за програма за мониторинг на състоянието и численост на китоподобните в българската ИИЗ на Черно море

  • Изготвяне на предложение за програма за мониторинг на консервационния статус на китоподобните в българската ИИЗ на Черно море в съответствие с Наредба № 2 от 18 декември 2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.3 от 12 януари 2007г), в т.ч. финансова оценка.

  Дейност 7: Информация и публичност - планираните мерки са в съответствие с изискванията на ОПОС и предвиждат:

  • Официална конференция при откриване на проекта;
  • Пресконференции и прессъобщения;
  • Информационни срещи;
  • Заключителна конференция;
  • Регулярно публикуване на информация на интернет страницата на ИАОС;
  • Разработка и отпечатване на информационни материали - брошури, листовки, поставяне на банери и информационни табла и стикери.

  Дейност 8: Одит на проекта

  Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител, който се избира по реда на ЗОП с доказан опит в изпълнение на одитни и др. свързани с тях услуги в областта на контрол на средства от фондове и програми на ЕС.

  Дейността се извършва в съответствие с „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС” и изисквания на УО/ МЗ по ОПОС и предвижда:

  1. Проверка и сертификация на разходи в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС;
  2. Изготвяне на становища за извършени проверки и констатации относно отчетените разходи в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС;
  3. Окончателен одитен доклад- след приключване на проекта в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС.

  Одиторът удостоверява, че отчетените разходи са:

  • верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи.
  • извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.

  Одиторът проверява точността и допустимостта на разходите, заявени от дирекцията във финансовия доклад на проекта, както и ще представи на дирекцията доклад за фактическите констатации във връзка с изпълнените договорени процедури и се произнася със съответното становище.

  Становищата, изготвени от одитора, се прилагат към докладите за напредъка на проекта и исканията за плащане.

   

  Очаквани резултати

  1. Разработени и внедрени схеми за теренни наблюдения за определени видове

  2. Изготвени оценки за състояние на видове (разработени и избрани комплексни показатели за оценка със съответни скали за оценка) и техните местообитания

  3. Апробирани и внедрени пространствени екосистемни модели за оценка и прогноза на състояние на видовете и техните местообитания

  4. Разработени и внедрени методики за генетичен анализ и оценка за установяване състоянието на избрани видове

  5. Оценка на численост и плътност на популации на китоподобни и определен консервационен статус на китоподобни в ИИЗ на Черно море

  Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Дизайн и изработка: ИАОС