ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Гнездящи птици

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 5 „Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България“

Изпълнител: Консорциум „ЕНВЕКО“ ДЗЗД

Преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с мониторинга на гнездящите видове птици и методики за оценка на състоянието на видовете в групата


МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ

Методика за мониторинг на гнездящите видове птици (актуализирана методика към "Атлас на гнездящите птици")

Приложение 1 - Таблица хабитати

- Приложение 2 - Полеви формуляр №1 за линейни и точкови трансекти за мониторинг на птици

- Приложение 3 - Полеви формуляр №2 за точкови (стационарни) наблюдения  на птици

- Приложение 4 - Полеви формуляр №3 за гнезда и колонии при мониторинг на птици

- Приложение 5 - Общ брой установени гнездящи видове и тяхната численост (в двойки) за УТМ квадрат

Приложение 6 - Избрани UТМ квадрати за картиране по видове


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Методика за оценка на състоянието на гнездящите видове птици

 


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС