ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2009 г. (издание 2011 г.)

Лични средства

Управление на химикалите и тяхното въздействие върху околната среда

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХИМИКАЛИТЕ

Законодателна рамка и политики на Европейския съюз в областта на химикалите

state-good.jpgПрез 2009 г. България продължи изпълнението на поетите ангажименти по хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания в сектор “Химикали” и процеса по укрепване на административния капацитет на централно и регионално ниво за прилагане и налагане на хармонизираното законодателство по управление на химикалите и предотвратяване на риска от големи аварии при работа с опасни вещества.

Вследствие на новоприетите нормативни актове и направените изменения в законодателството на Общността в областта на химикалите, през 2009 г. са разработени и приети изменения на следните нормативни документи:

  • ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрани или ограничения при търговия и употреба, с цел транспониране изискванията на Директива 2007/51/ЕО от 25 септември 2007 година (ОВ L 257, 3.10.2007 г., стр. 13), изменяща Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно забраните и ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак и влиза в сила от: 3 април 2009 г.

Управление на химикалите съгласно Регламентите на ЕС в областта на химикалите, ЗЗВВХВП и подзаконовите нормативни актове към него

Регламент 1907/2006

Основна цел на REACH е постигане на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве посредством засилване ролята и отговорността на индустрията за идентифициране на рисковете и предоставяне на информация за химикалите, с което да се гарантира тяхната безопасна употреба. Предизвикателствата пред българските производители и вносители на химикали, свързани с изпълнение изискванията на REACH за извършване на предварителна регистрация и последваща регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по химикали, определят необходимостта от провеждането на по-широко обхватна кампании за информиране на индустрията, с цел да се осигури ефективно прилагане на новото законодателство в областта на химикалите.

В съответствие с изискванията на REACH Регламента, в МОСВ е създадено национално информационно бюро (REACH Helpdesk), което функционира от май 2007 г. Основната цел на REACH Helpdesk е да осигурява информация на българските компании и да подкрепя малките и средни предприятия /МСП/ при изпълнението на техните задължения по регламента. Основна целева група, освен МСП, са и браншовите организации, които са тясно свързани с работата по провеждане на информационната кампания. Повечето от получените въпроси са от български компании, но са получени и запитвания на английски от чуждестранни фирми /японски, китайски, руски/. С работата на бюрото е свързан екип от експерти, контакт с който може да бъде осъществен чрез e-mail адрес (chemhelpdesk@moew.government.bg), или чрез електронната форма за запитвания на интернет страницата на МОСВ „Химични вещества” на адрес: http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/helpdesk.page.

Националното информационно бюро през 2009 г. е получило и е дало отговор на около 442 въпроса, от които 228 по телефона и 214 по електронен път. Дейността на информационно бюро през 2009 г. e илюстрирана на фигура 1.

Фиг. 1. Статистика на запитванията от индустрията в Информационното бюро за REACH през 2009 г.
91chemicals_html_31762601.gif

Източник: МОСВ

Най-често засягани теми:

  1. Формиране на Форуми за обмен на данни /SIEF/

  2. Национални разпоредби за прилагане и налагане

  3. Редактиране на информацията подадена като част от предварителната регистрация

  4. Информационни листове за безопасност

  5. Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство /SVHC/

Информационна кампания

В началото на 2009 г. са разпространени резултатите от предварителната регистрация, проведена в края на 2008 година. Информационната кампания има за цел да подготви фирмите за предстоящата процедура за обмен на данни и регистрация, която представлява много по-сериозно предизвикателство за тях. Националното информационно бюро се присъедини към своите колеги от цяла Европа като включи на своята интернет страница, създадения от Европейската Агенция по химикали банер „Времето тече, формирай SIEF сега!”. Банерът представлява връзка към, специално създадена страница, посветена на процедурата по обмен на данни, в която има ръководства и други материали за Форумите, съвместното подаване на регистрации и други свързани с тях теми. На тази тема са посветени няколко записа в рубриката „Мит на месеца”, където се разясняват най-често допусканите грешки при интерпретация на изискванията на регламента. В рамките на тази кампания експерти от информационното бюро взеха участие в 9 събития /семинари и обучения/, свързани с разясняване на предстоящите и текущи процедури по регламента. В тези събития също взеха участие както контролните органи /РИОКОЗ, РИОСВ, РД „ГИД”/, така и браншови организации / Българска Стопанска Камара, Българска Асоциация на Металургичната Индустрия, Българска Камара на Химическата Промишленост, CEFIC, Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост, Българска Търговско Промишлена Палата/.

Анализът на данните от дейността на Националното информационно бюро показва намален интерес на компаниите през 2009 година спрямо огромния интерес през 2008 година, което се дължи главно на погрешното разбиране, че с извършването на предварителна регистрация, компанията е изпълнила своите задължения по регламента. Ето защо усилията са насочени главно в разясняване на смисъла от същинската процедура по регистрация и поемането на отговорността от страна на компаниите при генерирането и предоставянето на данни за опасностите, които представляват веществата, както и оценка на риска от тях. През следващата година се очаква повишаване на интереса на компаниите като резултат на информационната кампания и с оглед наближаването на крайния срок за регистрация на веществата от първата тонажна група, както и започване на процедурата по нотификация, съгласно Регламент 1272/2008 /CLP/.

В изпълнение на приоритетите на МОСВ за 2009 г. бяха подготвени и утвърдени Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката и разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и бе проведена информационна кампания за , свързана с химични вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията и за които ще бъде приложен разрешителен режим от Европейската агенция по химикали.

Регламент 689/2008

Регламент (ЕО) 689/2008 от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали е в сила от 20 август 2008 г. и заменя Регламент (ЕО) 304/2003. Регламент (ЕО) 689/2008 прилага в Общността Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди (PIC процедура) като въвежда задължения за ежегодно уведомяване преди осъществяване на първия износ на определени опасни химикали в приложното поле на регламента. Едновременно с това от износителите се изисква да предоставят информация за свойствата и рисковете от веществата и предвидените употреби, и да осигуряват подходящото им етикетиране и опаковане, като предоставят информационни листове за безопасност на вносителите.

Регламентът въвежда забрана за износ на някои особено опасни химикали и изделия, които ги съдържат, с цел осигуряване на високо ниво на защита на здравето на хората и околната среда (в т.ч. на 12-те устойчиви органични замърсители (POPs) в обхвата на Стокхолмската конвенция).

В тази връзка, през 2009 г. са подадени и обработени общо 53 уведомления за износ на две вещества в самостоятелен вид и като съставки на смеси към 23 държави.

Съгласно представената от износителите и вносителите годишна справка, през 2009 г. е осъществен износ на 2 вещества в обхвата на регламента в самостоятелен вид или като съставка на смеси към 23 държави.

Регламент 648/2004

Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите е в сила за България от 01.01.2007 г. Регламентът заменя съществуващото законодателство в областта на детергентите и въвежда специфичните изисквания на Общността по отношение на детергентите във връзка с крайна биоразградимост на повърхностно активни вещества (ПАВ) в състава им и методите за определяне на биоразградимостта; ограничения или забрани за използване на ПАВ във връзка с биоразградимостта; специфични изисквания за етикетиране на детергенти, включително информацията, която трябва да се осигури на потребителя чрез интернет; предоставяне на информация на медицинския персонал и контролните органи от производители на детергенти.

През 2009 г. успешно завърши проект по линия на двустранно сътрудничество с Германското Федерално Министерство на околната среда, защита на природата и ядрената безопасност за подпомагане на административния капацитет на централно и регионално ниво в прилагането на процедурите, въведени с регламента, с цел бъдещото му ефективно прилагане и подготовка на индустрията за постигане на съответствие с изискванията на регламента. В рамките на проекта са постигнати следните резултати: укрепване на административния капацитет на национално и регионално ниво по отношение изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004; провеждане на семинари с експерти от РИОСВ и с представители на индустрията; учебно посещение в Германия на експерти от МОСВ и РИОСВ; изготвяне на ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004, предназначено за експертите от РИОСВ; изготвяне и публикуване на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg – “Ключови теми” – “Химични вещества” – “Информационни материали” с цел подпомагане на контролните органи и индустрията във връзка с изпълнение на задълженията им по регламента.

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Регламент (ЕО) 1272/2008 от 16.12.2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), е в сила от 20.01.2009 г. и поетапно ще замени съществуващото до момента законодателство на Общността за класифициране и етикетиране на опасни вещества и препарати – Директива 67/548/ЕИО (Директивата за опасни вещества) и Директива 1999/45/ЕО (Директивата за опасните препарати). Директивите, транспонирани в националното законодателство с Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и препарати, ще бъдат изцяло отменени, считано от 01.06.2015 г. Регламент (ЕО) 1272/2008 въвежда понятието “смес” вместо “препарат” и предвижда преходни периоди за привеждане в съответствие с новите критерии и изисквания за класификация, етикетиране и опаковане, съответно по отношение на вещества – 1 декември 2010 г. и на смеси - 1 юни 2015 г.

Регламент 850/2004 (УОЗ)

Регламент (ЕС) № 850/2004 на Европейския Парламент и на Съвета за устойчивите органични замърсители и за изменения в Директива 79/117/ЕИО е в сила за България.от 01.01.2007 г. Целта на този регламент е да се опазят човешкото здраве и околната среда от устойчиви органични замърсители (POPs) чрез забрана, възможно най-скоро преустановяване или ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които са предмет на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (POPs) или на Протокола относно устойчивите органични замърсители от 1998 г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г.

В изпълнение на чл.12, параграф 2 от Регламента, България представи през м. май 2009 г. своя годишен доклад за 2009 г. в ЕК с изискваната информация относно контрола върху производството и пускането на пазара на устойчивите органични замърсители.

В изпълнение на “Националния План за действие за управление на устойчивите органични замърсители в Република България” (НПДУУОЗ) - изготвен през 2006 г., през 2009 г. отново е направена актуализация на инвентаризацията на негодните за употреба и с изтекъл срок на годност пестициди и на базата данни за оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (в експлоатация, изведено от експлоатация, резервно на склад и обезвредено в чужбина).

Управление на оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ)

И през 2009 г. продължи поетапното извеждане от експлоатация и обезвреждане на инвентаризираното и маркираното с уникални инвентаризационни номера оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ) с обем на работната течност над 5 dm3, съгласно представените от фирмите-притежатели в РИОСВ планове за управление на ПХБ оборудването.

Актуализирана е внедрената софтуерна програма за поддържане на базата данни за оборудване (в експлоатация, изведено от експлоатация, резервно на склад и обезвредено в чужбина), съдържащо ПХБ на ниво РИОСВ и МОСВ. И през 2009 г. продължава плануваното поетапно обезвреждане на оборудването, съдържащо ПХБ от фирмите-притежатели на такова оборудване.

На Фигура 5 е представено наличното и обезвреденото в чужбина оборудване, съдържащо ПХБ (трансформатори, кондензатори и др.оборудване) за 2008 г. и 2009 г. В хода на инвентаризацията е установено, че част от инвентаризираното ПХБ оборудване (1983 бр. трансформатори и кондензатори) не съдържа или съдържа по-малко от 0,05 масови % ПХБ ( 500 mg/kg ПХБ или обема на работната течност е под 5 dm3) и не подлежи на обезвреждане до крайния срок – 31.12.2010 г. За периода 2008 г. – 2009 г. са изнесени в чужбина общо 2688 бр. ПХБ съдържащо оборудване за окончателно обезвреждане, като за 2009 г. износът възлиза на 774 бр.оборудване.

Фиг. 2. Налично оборудване (трансформатори и кондензатори), съдържащо ПХБ по години за 2008 г. и 2009 г. след износ за обезвреждане в чужбина
91chemicals_html_m55c402e3.gif

Източник: МОСВ

През 2010 г усилията на МОСВ ще бъдат насочени към контрол по спазване на сроковете в Плановете за извеждане от експлоатация на ПХБ съдържащото оборудване (трансформатори и кондензатори) и тяхното обезвреждане до крайния срок 31.12.2010 г.

Управление на забранени, залежали и с изтекъл срок на годност пестициди

Всички забранени, негодни и с изтекъл срок на годност пестициди в България са под контрола на институциите, отговарящи за тях: Министерство на земеделието и храните (МЗХ) - Националната служба по растителна защита (НСРЗ) с регионалните си структури; Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ); Главна дирекция “Гражданска защита” (ГЗ) към Министерството на вътрешните работи (МВР) и нейните поделения по области; и общинската администрация по населени места.

НСРЗ към МЗХ, МОСВ и ИАОС чрез своите регионални структури следят ежегодно състоянието на складовете и залежалите и негодни за употреба пестициди, съхранявани в тях.

Към момента в страната липсват подходящи съоръжения за обезвреждане на негодните за употреба пестициди. В тази връзка е необходимо да се предприемат мерки за приоритетното изнасяне на пестицидите извън страната, с цел тяхното крайно обезвреждане. Досегашната практика за съхраняване на пестицидите в ББ кубове е необходимо да бъде прекратена, предвид нейния временен характер, необходимост от последващи грижи за тяхното съхраняване, като охрана и мониторинг, както и осигуряване на следващи действия за крайното им обезвреждане, като по този начин се оскъпява крайната цена за обезвреждане на пестицидите.

Затова е наложително безвъзмездно отпусканите от ПУДООС средства да бъдат приоритетно насочени към реализирането на проекти за износ на залежали пестициди за окончателно обезвреждане в чужбина и да се преустанови отпускането на средства за проекти, свързани със съхраняване на пестици с изтекъл срок на годност в стоманобетонни контейнери.

Изграждането на централизирани общински складове и ББ кубове, отговарящи на нормативните изискванията за безопасно депониране, отговорното съхранение на наличните количества и санирането на освободените складове, както и окончателното им обезвреждане в чужбина, са дейности, илюстриращи последователност в политиката за опазване на околната среда и устойчиво управление на залежалите и негодни за употреба пестициди.

Екологосъобразното управление на наличните в страната количества залежали негодни за употреба пестициди е задължение на Общините, а мониторингът и контролът се осъществява от МОСВ (ИАОС и РИОСВ) и МЗХ (НСРЗ и РСРЗ). Контролът върху съхранението на неразрешени и с изтекъл срок на годност ПРЗ в складове на производители, преопаковчици, търговци и дистрибутори на ПРЗ се осъществява от НСРЗ.

На Фигура 3 са посочени наличните количества залежали и негодни пестициди по години.

Фиг. 3. Общо количество залежали и негодни за употреба пестициди и обезопасени в нови или ремонтирани складове и ББ-кубове за периода 2001 г. – 2009 г., в тона
91chemicals_html_mfd4083d.gif

Източник: МОСВ, ИАОС

И през 2009 г. продължават да се предприемат нужните мерки за екологосъобразното управление на старите складове за забранени, залежали и с изтекъл срок на годност пестициди като ликвидиране на складове в лошо състояние и капсулиране на залежалите пестициди, съхранявани в тях, в ББ-кубове и/или износ в чужбина за окончателно обезвреждане. Наблюдава се увеличаване на количествата залежали пестициди с 196 т в сравнение с 2008 г, което се дължи на нерегламентирано изхвърляне на неразрешени и негодни за употреба ПРЗ.

Таблица 1. Налични количества складирани залежали и негодни пестициди в България за 2008 г. и 2009 г.

Складирани залежали и негодни за употреба пестициди

Мярка

Количество

2008 година

Общо в складове и ББ кубове

t

13 590

в 385 склада, в т.ч.

  • в 72 централизирани склада

  • в 313 не ремонтирани общински склада

в 1863 BB-куба

t

t

t

t

5958

4162

1796

7452

Общо залежали пестициди, съхранявани в централизирани складове, отговарящи на всички изисквания и ББ кубове

t

11614

Износ на залежали пестициди за обезвреждане в Германия

t

51,72

2009 година

Общо в складове и ББ кубове

t

13 786

в 371 склада, в т.ч.

  • в 73 централизирани склада

  • в 298 не ремонтирани общински склада

в 1926 BB-куба

t

t

t

t

6082

4126

1956

7704

Общо залежали пестициди, съхранявани в централизирани складове, отговарящи на всички изисквания и ББ кубове

t

11830

Износ на залежали пестициди за обезвреждане в Германия

t

12,20

Източник: МОСВ, ИАОС

През 2009 г., общо 13786 т твърди, течни и смесени залежали пестициди, повечето от които с неизвестен състав, се съхраняват в 371 склада, от които 73 са ремонтирани или новоизградени централизирани и 298 са неремонтирани складове и 1926 ББ-куба. Собствеността върху складовете (371 бр.) е държавна (13 бр.), общинска (108 бр.), кооперативна (182 бр.) и частна (68 бр.), като държавните складове съставляват само 3.5 %.Охраняеми са 43 % от общия брой складове.

В 73 ремонтирани или новоизградени централизирани складове се съхраняват безопасно общо 4126 т залежали пестициди, представляващи 30 % от общото количество. Охранями са 34 централизирани склада, които представляват 47 %.

Други 7704 т залежали пестициди са капсулирани в 1926 бр. херметизирани стомано-бетонни ББ –кубове, където могат да бъдат съхранявани безопасно до 300 години като броят им в сравнение с 2008 г нараства с 63 бр, съхраняващи нови 252 т залежали пестициди, преместени от централизирани и общински складове.

Безопасно съхраняваните залежали пестициди в ремонтирани и новоизградени складове и ВВ кубове през 2009 г. представляват 85.8 % от общото количество залежали пестициди и за последните 5 години се увеличават от 8914 т. през 2004 г. на 11830 т през 2009 г. Залежалите и негодни пестициди, депонирани в ББ кубове нарастват почти 2 пъти от 2004 г., от 4211 т през 2004 г на 7704 т през 2009 г.

Съхраняваните 1956 т залежали пестициди в 298 необезопасени и неремонтирани складове, разположени в 292 землища на територията на 99 общини са една от приоритетните дейности, стоящи пред МЗХ и МОСВ.

Количеството на залежалите и негодни пестициди, съхранявани в 298 неремонтирани необезопасени складове намалява с 15,3 %: от 2308 т , съхранявани в 477 неремонтирани склада през 2004 г. на 1956 т през 2009 г., а 175 неремонтирани склада са в добро състояние.

За периода 2008 г - 2009 г. за окончателно обезвреждане в чужбина са изнесени почти 64 т залежали и негодни за употреба пестициди, като през 2009 г са изнесени само 12,2 т.

През 2009 г., със средства отпуснати от ПУДООС, са извършени мероприятия за събиране, третиране и трайно съхраняване на 252 т залежали пестициди в нови 63 ББ-кубове. Извършено е саниране на освободените 15 склада и площите около тях. Извършен е износ на 1220 кг залежали пестициди в Германия за окончателно обезвреждане.

Фиг. 4. Отпуснати средства в лева за обезопасяване на залежалите и негодни пестициди по години
91chemicals_html_m5c2bfecb.gif

Източник: МОСВ, ПУДООС

За периода 1998 г. - 2009 г непрекъснато нарастват безвъзмездно отпуснатите средства от Предприятието за дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на МОСВ и от МЗХ. Средства са отпускани за безопасно съхранение на залежалите и с изтекъл срок на годност пестициди, за ремонт на складове, саниране на помещения и площадки, събиране, препакетиране и преместване на препарати от складовете в малките населени места в общински и централизирани складове и депониране в ББ кубове, а от 2007 г. и за окончателно обезвреждане чрез износ в чужбина. Постъпилите от общините проекти се разглеждат от Междуведомствения съвет и при одобрение се отпускат безвъзмездно средства за реализиране на проектите.

През 2009 г. от ПУДООС на общините са отпуснати и усвоени общо 218 466 лв за дейности по събиране, преопаковане, преместване и безопасно съхранение и/или износ за обезвреждане в чужбина на залежали пестициди.

Общо отпуснатите средства за периода 1998 г – 2009 г. възлизат на 11 490 044 лв.. От страна на МОСВ са отпуснати почти 9,3 млн.лв., а от МЗХ – малко повече от 2,1 млн.лв.

Оценка на екотоксикологичните характеристики на биоцидни продукти и продукти за растителна защита (ПРЗ)

Министерството на околната среда и водите подпомага други държавни органи в управлението на определени химични вещества в състава на биоцидни продукти и ПРЗ, като извършва оценка на екотоксикологичните характеристики на предложени за пускане на пазара продукти. Целта на тази оценка е да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и недопускане на нейното замърсяване и/или увреждане.

Управление на биоцидни продукти

Биоцидните продукти се пускат на пазара и употребяват, когато за тях има издадено разрешително от Министъра на здравеопазването /МЗ/, съгласно Глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ЗЗВВХВП/. Условията и редът за пускане на пазара на биоцидни препарати се определят от Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди. През 2009 г. са изготвени 252 екотоксикологични оценки по досиета на биоцидни препарати в рамките на тази процедура.

Фиг. 5. Разпределение на броя на издадените от МОСВ становища и експертни оценки за биоциди по години
91chemicals_html_5268bb52.png

Източник: МОСВ

Данните от Фигура 5 показват, че през 2009 г. броят на заявленията и съответните становища за екотоксикологична оценка относително се запазва. Това се дължи както на възможното създаване или внос на нови биоцидни препарати, които са предназначени за пускане на пазара, така и поради предвидените решения за изключване на някои активни вещества от списъка с разрешените за включване в състава на биоцидни препарати, което би наложило замяната им с други активни вещества и подаването на нови заявления от компаниите.

Управление на продукти за растителна защита (ПРЗ)

Продуктите за растителна защита се разрешават със заповед на министъра на земеделието и храните по ред и условия, определени в Закона за защита на растенията (ЗЗР) и Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита (НРПРЗ).

През 2009 г. в законоустановения срок са изготвени 11 оценки за поведение в околната среда и екотоксикологичните характеристики на постъпилите за оценка в МОСВ продукти за растителна защита в рамките на законовата процедура. Извършена е проверка за пълнота на предоставените данни от досиетата за 15 заявени за разрешаване ПРЗ в законоустановения тримесечен срок, като са изготвени 4 становища за непълноти по предоставената документация.Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в БългарияПрофил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС